A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

En aksje representerer en eierandel av en bedrift

ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Prosent og beskriver den totale rentesatsen på et lån medregnet alle omkostninger

Et firma skal hvert år utarbeide et regnskap som kartlegger firmaets økonomiske aktiviteter

Et avdrag er den delen av ytelsen på et lån som minker den resterende gjelden av lånet

Avkastning er betegnelsen for det man vinner eller taper på en investering

Bear market er en pessimistisk beskrivelse av et aksjemarked hvor de fleste nyheter er negative

Bidrag er den delen av ytelsen på et realkredittlån som går til realkredittinstituttets driftsomkostninger, tap og overskudd

Bull market er en positiv beskrivelse av et aksjemarked hvor det hovedsakelig er positive nyheter og stigende aksjekurser

En børs er en markedsplass hvor det handles i verdipapirer som aksjer og obligasjoner til priser som er fastsatt ut i fra markedets etterspørsel

Deflasjon er prisfall, det motsatte av inflasjon

Depot er betegnelsen for den type konto hvor verdipapirer oppbevares

Devaluering er det som skjer når et lands valuta blir mindre verd i forhold til andre valutaer

Effektiv rente er den reelle rente du betaler på et lån når alle utgifter er medregnet

Eksport er den mengde varer et land eller en bedrift selger til bedrifter og institusjoner i andre land

Euro er fellesvalutaen i EU/ØMU-samarbeidet

Fast rente er når renten på et lån ikke endrer seg i løpet av lånets løpetid

Fellesforetak er betegnelsen for en juridisk ingått økonomisk samarbeidsavtale mellom to eller flere parter

Finansiering er betegnelsen for det å skaffe kapital eller andre midler til videre drift av et firma

Et forbrukslån er et lån hvor det ikke finnes et bestemt formål med pengene

Et fradrag er et beløp som skal trekkes fra i beregningen av et samlet beløp

Lånekalkulator

NOK

Avstemning

Har du laget et privatbudsjett?: