A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gebyr er det der betales for en serviceydelse

Indeks er betegnelsen for et forholdstal mellem to størrelser

Inflation er den pengepolitiske situation, hvor priserne på varer og tjenesteydelser stiger

En investor er en person, der investerer økonomiske midler i værdipapirer såsom aktier, anparter og lignende

Joint venture er betegnelsen for et aftaleforhold, hvor to eller flere parter samarbejder om en aktivitet

Kaution er en form for sikkerhedsstillelse der betyder at en person eller virksomhed garanterer en andens betalinger fx afdrag på et lån

En konkurs er den retslige behandlng af en person eller virksomhed der er insolvent dvs ikke kan betale sin gæld

Kredit betyder at der gives mulighed for at vente eller udskyde betalingen for købte varer eller tjenesteydelser

Kreditor er den person eller virksomhed, der har penge til gode hos en en anden person eller virksomhed (debitor)

Hver gang der købes eller sælges aktier eller obligationer, betales en lille ekstra andel i handelsomkostninger der betegnes kurtage

Et lån er muligheden for i en aftalt periode at kunne råde over penge eller genstande der tilhører en anden person eller virksomhed

Leasing er en måde at finansiere et køb på, som kan ses som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer ejer aktivet mens lejer har brugsretten.

God eller dårlig likviditet er et udtryk for en virksomheds evne til at betale

Løbetid er det antal år en lånetager har til at betale et lån tilbage til lånegiver

Makroøkonomi er læren om de overordnede linjer i samfundsøkonomien

Moms hed oprindeligt meromsætningsafgift og er en ekstra skat pålagt varer

En amerikansk teknlogibørs og aktieindeks. 70 procent af aktierne er teknologiaktier

Netto er betegnelsen for den del af en mængde der er tilbage efter forskellige fradrag. Omvendt brutto der er den samlede mængde.

Nutidsværdien angiver værdien af en give enhed eller investering i den periode man befinder sig i (nutiden)

En obligation er et gældsbrev, hvor udstederen af obligationen forpligter sig til at betale løbende renter og afdrag til køberen/investoren

Beregn et lån

DKK

Afstemning

Hvad har du sidst lånt penge til?: